Algemene Voorwaarden Dimayin

Definities

 1. Dimayin: Dimayin, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 82040370.
 2. Klant: degene met wie Dimayin een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Dimayin en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Dimayin.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Dimayin zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen in de aanbiedingen of op de offertes worden exclusief btw vermeld.
 3. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 4. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Dimayin zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Dimayin slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Dimayin hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Advertentiekosten worden rechtstreeks door het sociaal mediaplatform aan de klant doorberekend.
 3. Alle prijzen die Dimayin hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Dimayin te allen tijde wijzigen. 
 4. Partijen komen voor een dienstverlening door Dimayin een totaalbedrag per maand of een uurtarief als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Voor abonnementen worden eenmalig opstartkosten in rekening gebracht. Klant wordt daarna maandelijks gefactureerd, aan het begin van de maand. Dimayin is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 6. Dimayin is gerechtigd aangepaste tarieven te hanteren voor spoedwerkzaamheden.
 7. Dimayin declareert ook de reistijd en hanteert een kilometer vergoeding indien op locatie wordt afgesproken.
 8. Dimayin is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Dimayin de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Dimayin prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Dimayin op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Dimayin mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Dimayin de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 3. De klant dient de advertentiekosten en eventuele andere kosten vooruit te betalen als dit verzocht wordt door Dimayin.
 4. Dimayin behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Dimayin gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Dimayin. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Dimayin zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Dimayin op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Dimayin, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Dimayin te betalen. 

 Opschortingsrecht

 1.  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Informatieverstrekking door klant

 1. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Indien de gegevens niet of niet tijdig beschikbaar worden gesteld door klant waardoor de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daar uit voort komende extra kosten voor rekening van klant.
 3. Klant vrijwaart Dimayin van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Dimayin zal de gegevens van klant vertrouwelijk behandelen.

Verrekening

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Dimayin te verrekenen met een vordering op Dimayin.  

Levering

 1. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Dimayin het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 2. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Dimayin kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Dimayin opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Dimayin door Dimayin schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Dimayin niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dimayin voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. De overeenkomst tussen Dimayin en klant is van een dienstverlenend karakter en bevat voor Dimayin enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 3. Dimayin heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Dimayin tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Dimayin tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Dimayin. Hieronder wordt mede verstaan het aanleveren van eventuele teksten, foto en videomateriaal ten bate van advertenies en toegang tot social mediakanalen en advertentieaccounts.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Dimayin is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan Dimayin worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van Dimayin hieromtrent uit
 4. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Dimayin de betreffende bescheiden. 
 5. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Dimayin redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 6. Klant vrijwaart Dimayin van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 7. Dimayin zal de gegevens van klant vertrouwelijk behandelen.

 

Duur van de overeenkomstbetreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen Dimayin en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Een advertentiebeheer abonnement wordt afgenomen met een minimale looptijd van 3 kalendermaanden en loopt hierna vervolgens maandelijks door.
 3. Indien klant later wenst te starten dan de beoogde startdatum is Dimayin gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 4. Losse afspraken, zowel offline als online, kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet. Indien een afspraak binnen 48 uur wordt geannuleerd, verplaatst of wanneer de klant niet aanwezig blijkt bij de afspraak, komt de sessie te vervallen en wordt deze doorberekend.
 5. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 6. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Dimayin schriftelijk in gebreke stellen.

 

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Annulering van een overeenkomst door klant is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk.
 4. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij er binnen deze periode werkzaamheden zijn uitgevoerd door Dimayin.

 

Intellectueel eigendom

 1. Dimayin behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, online of offline cursussen, coachingstrajecten, workshops, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimayin (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Dimayin ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Dimayin waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Dimayin schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Online cursussen

 1. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 2. De online cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht.
 3. Doordat voor cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Dimayin niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 4. Dimayin is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen zonder hiervan klant op de hoogte te stellen.
 5. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 6. De inhoud van de cursus valt onder intellectueel eigendom. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Dimayin.
 7. Dimayin voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde.
 8. Dimayin zal tijdig aangeven tot wanneer de inhoud van de cursus beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Dimayin waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Dimayin tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Dimayin geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 1. De klant dient een door Dimayin geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Dimayin daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Dimayin uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Dimayin in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Dimayin gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Dimayin.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Dimayin ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Dimayin een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Dimayin verschuldigd zijn. 

 

 1. AansprakelijkheidDimayin

 

 1. Dimayin is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Dimayin aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Dimayin is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 6. Dimayin is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant in door haar aangeleverde content of gemaakte advertenties.
 7. Dimayin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het worden afgekeurd van advertenties of voor geblokkeerde advertentieaccounts of Meta businessmanagers. De betaling aan Dimayin wordt in een dergelijk geval dan ook niet opgeschort.
 8. Dimayin is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 9. Indien Dimayin aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 1. Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Dimayin vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Dimayin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Dimayin niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Dimayin in verzuim is. 
 3. Dimayin heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Dimayin kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Dimayin in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Dimayin kan worden toegerekend in een van de wil van Dimayin onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Dimayin kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Dimayin 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Dimayin er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Dimayin is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Dimayin is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Dimayin zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Dimayin. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Dimayin bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dimayin is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 27 december 2021.

Aangepast in mei 2023.